Higiena pracy w gastronomii

Każda firma odpowiedzialna jest do dbania o bezpieczeństwo swoich gości. W szczególności mówi to przedsiębiorstw, które w bezpośredniej ról czerpią z niebezpiecznych materiałów. Zdrowie a utrzymanie ludzi robiących w takich warunkach powinno stanowić przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z opcją zajścia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Dotyczy to dokładnie tylko przedsiębiorstw, w jakich przyjmowane są łatwopalne materiały, mogące tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć także ciecze, gazy, kiedy również mocno rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z jakimi styczność są pracownicy, należy w pierwszej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się użyć do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Mówi ono o tym, jakie materiały powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, opowiada o tym, że spełnia on pełnej oceny ryzyka, które stanowi powiązane z okazją zajścia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Stanowi toż tzw. "ocena ryzyka", która tworzy między innymi pozostałe elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo występowanie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) używane przez pracodawcę instalacje, treści i mieszaniny, zachodzące pomiędzy nimi przebiegi i ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Ważne jest też uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie mogą żyć w wszelki sposób połączone otworami z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sprawie zagrożenia, one ponadto nie będą bezpieczne.

Po wykonaniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca odpowiedzialny istnieje więcej, razem z punktem 7.1 Rozporządzenia, do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się łączyć z niewiele zasadniczych części, zawierać spis rzeczy oraz oświadczenia pracodawcy o świadomości ciążących na nim zobowiązań. Do istotnych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, dana o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a także dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien także zawierać grafiki oraz plany obiektu.

W charakteru sporządzenia prawidłowo wysoko wymienionej dokumentacji warto sięgnąć z pomocy specjalistów. Bycie i zdrowie typów jest jednak najważniejsze i o być pewność, że dobrze dokonaliśmy oceny ryzyka.